Cael eich rhyddhau a symud ymlaen

Hafan

AtalHeddluLlysCarcharRhyddhauAdferiad

Sut i ddefnyddio’r canllaw hwnCysylltiadau allweddol

 

Os ydych yn credu eich bod ar fin cael eich rhyddhau o’r carchar heb y gefnogaeth sydd angen arnoch o ran eich afiechyd meddwl, mae’n bwysig eich bod  yn dweud wrth staff y carchar cyn i chi adael. Dylent fod yn medru’r rhoi’r cymorth i chi sydd angen arnoch.  

Mae’n well i chi gynllunio gymaint ag sydd yn bosib ymlaen llaw cyn i chi gael eich rhyddhau.

Tra eich bod dal yn y carchar, rydym yn argymell eich bod yn cadarnhau fod y gwasanaethau cymorth iechyd meddwl yn y carchar yn cyfathrebu gyda’r rhai hynny yn y gymuned. Os yw hyn yn digwydd, rydych yn fwy tebygol o dderbyn y gwasanaethau cywir gyn gynted â’ch bod yn cael eich rhyddhau.

Os nad oes unman gennych i fyw ar ôl cael eich rhyddhau, mae’n hynod bwysig eich bod yn ymgysylltu gyda’r gwasanaethau tai cyn i chi adael. Manteisiwch ar unrhyw un o’ gwasanaethau adsefydlu tra’ch bod yn y carchar a gofynnwch am help gan ffrindiau a theulu.

Os ydych yn bwriadu hawlio budd-daliadau ar ôl cael eich rhyddhau, dylech wneud hyn cyn gynted ag sydd yn bosib er mwyn osgoi unrhyw oedi cyn eich bod yn derbyn y budd-dal.

 

  • Cyngor Hafal: Ar y dudalen adferiad, byddwch yn canfod mwy o wybodaeth am gynllunio gofal. Mae’n syniad da i edrych ar yr adran hon cyn eich bod yn gadael y carchar, fel eich bod yn medru ystyried pa gamau ymarferol sydd angen i chi gymryd cyn eich bod yn cael eich rhyddhau.

 

 

Os  ydych yn cael eu rhyddhau ar drwydded, mae’n bwysig eich bod yn cydymffurfio gyda’r amodau sydd wedi eu gosod;  os oes yna drafferthion, rhaid ymgynghori gyda’r gwasanaeth prawf cyn gynted ag sydd yn bosib.

Mae amodau’r drwydded yn medru amrywio yn sylweddol, gan ddibynnu ar y ddedfryd.

Dedfryd: 2 flynedd neu lai
Byddwch ond yn treulio hanner y ddedfryd yn y carchar.

Dedfryd: 18 mis
Byddwch yn treulio 9 mis yn y carchar, 9 mis ar drwydded a 3 mis o dan oruchwyliaeth.