Y llwybr at adferiad

Hafan

AtalHeddluLlysCarcharRhyddhauAdferiad

Sut i ddefnyddio’r canllaw hwnCysylltiadau allweddol

 

Rydym yn credu fod model o gymorth a gofal tuag at adferiad yn hanfodol ar gyfer yr holl rai hynny sydd â phroblem iechyd meddwl difrifol gan gynnwys y rhai hynny sydd yn dod i gysylltiad gyda’r system cyfiawnder troseddol.   

Mae cleientiaid Hafal wedi canfod fod adferiad yn ddibynnol ar y tair elfen yn y diagram canlynol:

 

1. Ymrymuso a Hunan-reoli

Mae Ymrymuso yn golygu arfer eich hawliau a’ch cyfrifoldebau wrth wneud penderfyniadau am fywyd.

Mae Hunan-reoli yn golygu cymryd y camau sydd angen er mwyn byw bywyd sydd yn seiliedig ar y dewisiadau hynny.

O fewn y system cyfiawnder troseddol ac o fewn ysbyty, mae yna gyfyngiadau sylweddol ar allu person i wneud penderfyniadau (yn enwedig yn y carchar). Fodd bynnag, mae eu hadferiad dal yn ddibynnol ar ddatblygu ymrymuso a hunan-reoli.

 

2. Ymrwymiad at gynnydd

Mae adferiad yn ddibynnol ar gymryd camau er mwyn gwella eich bywyd. Mae’n hanfodol eich bod yn cytuno ac yn gweithredu cynllun cam. Y cynllun allweddol ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl  yw’r cynllun gofal o dan  Mesur Iechyd Meddwl (Cymru). Mae modd i chi lawrlwytho ein canllaw i’r Mesur yma.

Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a’r Gwasanaeth Carchar yn chwarae rhan yn y broses o reoli troseddwyr  o’r eiliad y maent yn mynd i’r carchar, a hynny i’r amser y mae’r ddedfryd yn dod i ben yn y gymuned o dan drwydded. Mae’r ddwy asiantaeth yn defnyddio’r System Asesu Troseddwyr er mwyn asesu risgiau a datblygu cynlluniau i leihau troseddu.

 

3. ‘Dull Person Cyfan’

Mae adferiad nid yn unig yn ymwneud gyda meddyginiaeth neu therapïau eraill sydd yn delio’n uniongyrchol gyda symptomau. Mae adferiad angen dull “Person Cyfan” (sydd yn cael ei alw’n ddull ‘holistaidd’ weithiau). Mae hyn yn golygu mynd i’r afael gyda phob agwedd o fywyd sydd, gyda’i gilydd, yn cyfrannu at les. Drwy osod amcanion ym mhob agwedd o fywyd, mae pobl yn medru ystyried adferiad mewn modd mwy cynhwysfawr. Isod, rydym yn amlinellu’r wyth maes allweddol o Ddull Person Cyfan.

Am fwy o wybodaeth am adferiad, cliciwch yma